en préparation

- Աբգարյան, Գ. Վ. Արատոս Սոլացու .... աշխատության կարծեցյալ թարգմանության մասին. On the Alleged Translation of Aratos Solatsi's Writing.... Պատմաբանասիրական հանդես, 1972-IV. pp.185-199 

- Հ. Բարթիկյան, Արատոս Սոլացու Áρατος ó Σολεύς .... աշխատության հին հայերեն թարգմանությունը, «Բանբեր մատենադարանի»՝ № 7, 1964, pp.331-63։


- Գ. Վ. Աբգարյան, Շիրակացուն վերագրված «Յաղագս ամպոց և նշանաց» աշխատության մասին Պատմաբանասիրական հանգես, 1971, N#1, page.77-94

- Հ. Մ. Բարթիկյան, Դարձյալ Անանիա Շիրակացուն վերագրված «Յաղագս ամպոց և նշանաց» աշխատության մասին, Պատմաբանասիրական հանդես, 1971, № 4, pp.133-50

-

à compléter