Ouvrages et revues philologiques pour références historiographiques
Bibliographies et Encyclopédies
en arménien

Encyclopédie arménienne soviétique (Erévan) - 13 tomes, 720 pages chaque - hy.hanragitaran.com/
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ (ԵՐԵՎԱՆ) - 13 ՀԱՏՈՐՆԵՐԸ ,
720 ԷՋ ԱՄԵՆ ՄԷԿԸ

 • I, 1974 : - Ա ԱՐԳԻԱ
 • II, 1976 : ԱՐԳԻՇՏԻ - ԳԵՂԵՐՎԱՆ
 • III, 1977 : ԳԵՂԵՑԻԿԸ - ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ
 • IV, 1978 : Է - ԽԱՂԽԱՂ
 • V, 1979 : ԽԱՂՈՂ - ԿՈՒԼԻՍՆԵՐ
 • VI, 1980 : ԿՈՒԼՁՈՐ - ՁՈՒԼՈՒԿ
 • VII, 1981 : ՁՈՒԼՈՒՄ - ՄՈՆՈՊԽՈՆՔ
 • VIII, 1982 : ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ - ՉԵՉԵՐԵԿ
 • IX, 1983 : ՉԵՉՔԱՐ - ՌՍՏԱԿԵՍ
 • X, 1984 : ՌՍՏԱՄ - ՍՍՀՄ
 • XI, 1985 : ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ - ՏԻԵԶԵՐՔ
 • XII, 1986 : ՏԻԵՊՈԼՈ - ՖՈՒՔՍԻՆ
XIII, 1987 : RSS d'Arménie

ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ


Padma-Banamassiragan Hantess
Պատմա-Բանասիրական Հանդես
 • PBH - ՊԲՀ - Erévan
  fondé en
  trimestriel
  format A8
  XX pages

 • Tables de matières - Contents - Բովանդակություն (en préparation)

Etchmiadzine
Էջմիածին

 • Etchmiadzine
  fondé en
  mensuel
  format
  XX pages
.
Banber
Hayasdani Arkhivneri
Բանբեր
Հայաստանի Արիխվների
 • BHA - Erévan
  fondé en
  trimestriel ?
  format A8
  XX pages

Handes Amsoria

 • Vienne
  fondé en
  mensuel ?
  format
  XX pages
.
Lraber
Hassarakakan Guitoutyounneri
lraber.sci.am/
Լրաբեր
Հասարակական Գիտությունների

 • LHG - Erévan
  fondé en
  trimestriel
  format A8
  XX pages

Hask

Հասկ

 • Antélias, Liban
  fondé en
  mensuel ?
  format
  XX pages
.

Banber
Yérévani Hamalsarani
Google.hy
Բանբեր
Երեվանի Համալսարանի
 • BYH - Erévan
  fondé en
  trimestriel
  format A8
  XX pages

Pazmaveb
Բազմավէպ

 • Venise
  fondé en
  mensuel ?
  format
  XX pages

Sovetakan
Guerakanoutyoun
Սովետական
Գրականություն
Google.hy

 • S.G - Erévan
  fondé en
  trimestriel
  format A8
  XX pages

Sion
Սիօն

 • Jérusalèm
  fondé en
  mensuel ?
  format
  XX pages
à compléter