-
Armenians And Jazz
-
Un génie du jazz arménien :
le jeune Tigran Hamasyan

|

|
-

Wikipedia.orgwiki : Jazz in Armenia

Vidéo : Emission « jazz time »
Jean Gureghian, sept. 2008

Arméniens dans les Festivals d'Art en France

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-
Levon Malkhasian playing in Yerevan, Armenia : Videos [(*1)] - [(*2)] -
Армянский джаз-фестиваль 15 августа 2000г (trad. Google) with Kim Prevost
-
Pionnier du jazz en Arménie, Jean Guréghian :
Emission de TV arménienne « jazz time », septembre 2008. - au piano, à la trompette et chant (années 1963 à 1995) :
-

Georges Benson in Armenia : videos - www

-
 • Judy Bady Quartet in Yerevan : Al. Spendiaryan National Academic Theatre of Opera and Ballet April 29, 2006 7:00PM - “Jazz Parade” : This gala event will feature various well-known Armenian bands and the American Judy Bady Quartet, and will bring
 • Fifth annual Jazz Appreciation Month in Armenia April 26-30 2006 -
 • Judy Bady Welcomes You! - AllAboutJazz.com - JUDY BADY QUARTET” FROM NEW-YORK TO PERFORM IN YEREVAN OPERA HOUSE -
 • «My teacher was a famous Armenian pianist, composer and arranger Armen Donelian. My first music teacher also was Armenian, Gergoy Toroyan,» American jazz singer Judy Bady stated at a news conference in Yerevan today. In her words, national melodies form the basis for jazz and Armenian music is strongly present in Armenian jazz.
  «I started singing in a church, I sang gospels, then studied in New York, which is considered a jazz center. I will perform my own compositions and classical jazz in Yerevan,» she remarked. As of the acquaintance with composition of Armenian jazzmen, Bady said she has listened records of Chiko & Friends of Armen Tutunjyan and looks forward to a joint concert. Jazz Parade will be held at the Opera Theater on April 29.
  Misha Piatigorsky and Hans Glavishnik, who had performed with famous Armenian jazz singer Tatevik Hovhannisyan in their time, also play with Bady.
  Judy Bady Quartet is in Yerevan owing to a recurrentJazz Appreciation Month, held by the US Embassy in Yerevan
 • æ³½Ç ³Ù»ñÇϳóÇ »ñ·ãáõÑÇ æáõ¹Ç ´»Û¹ÇÇ ³é³çÇÝ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ѳۻñ ¿ÇÝ
  /PanARMENIAN.Net/28.04.2006 00:10 - §æ³½Ç ÇÙ áõëáõóÇãÝ ¿ »Õ»É Ñ³Û ¹³ßݳϳѳñ, ÏáÙåá½Çïáñ »õ ÑÝãÛáõݳíáñáÕ ²ñÙ»Ý ¸áÝ»ÉÛ³ÝÁ: ÆëÏ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ áõëáõóÇãÝ ¿ »Õ»É ÝáõÛÝå»ë ѳ۳½·Ç ¶ñ»·áñÇ ÂáñáÛ³ÝÁ¦,-³Ûëûñ ºñ»õ³Ýáõ٠ϳ۳ó³Í Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ç³½Ç ³Ù»ñÇϳóÇ »ñ·ãáõÑÇ æáõ¹Ç ´»Û¹ÇÝ: Üñ³ Ëáëù»ñáí, ç³½Ç ÑÇÙùÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ ¿ »õ ³Û¹ ³éáõÙáí ѳÛÏ³Ï³Ý ç³½áõÙ ß³ï ½·³ÉÇ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ù»ÉáëÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ: §ºñ·»É »ë ëÏë»É »Ù »Ï»Õ»óáõÙ, »ñ·»É »Ù Ñáëå»ÉëÝ»ñ (Ñá·»õáñ »ñ·»ñ), ³ÛÝáõÑ»ï»õ ëáíáñ»É »Ù ÜÛáõ ÚáñùáõÙ, áñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ç³½Ç Ï»ÝïñáÝ: ºñ»õ³ÝáõÙ »ë Ïϳï³ñ»Ù ÇÙ ë»÷³Ï³Ý ÏáÙåá½ÇódzݻñÁ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ¹³ë³Ï³Ý ç³½¦,-Ýᯐ ¿ ݳ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ͳÝáÃáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Û ç³½³ÛÇÝ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ´»Û¹ÇÝ ³ë»É ¿, û ³ñ¹»Ý Éë»É ¿ ²ñÙ»Ý ÂáõÃáõÝçÛ³ÝÇ §âÇÏáÝ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ¦ ËÙµÇ Ó³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÅÙ ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ ¿ ѳٳï»Õ ѳٻñ·ÇÝ: ²í»É³óÝ»Ýù, áñ Jazz Parade ѳٻñ·Á Ïϳ۳ݳ úå»ñ³ÛÇ »õ µ³É»ïÇ ³½·³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ³åñÇÉÇ 29-ÇÝ: ´»Û¹ÇÇ ù³éÛ³ÏáõÙ Ýí³·áõÙ »Ý ݳ»õ ØÇß³ äÛ³ïÇ·áñëÏÇÝ »õ гÝë ¶É³íÇßÝÇÏÁ, áñáÝù áñáß Å³Ù³Ý³Ï »ÉáõÛÃÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»É ѳÛïÝÇ ç³½³ÛÇÝ »ñ·ãáõÑÇ î³Ã»õÇÏ ÐáíѳÝÝ»ëÛ³ÝÇ Ñ»ï: Üß»Ýù, áñ æáõ¹Ç ´»Û¹ÇÇ ù³éÛ³ÏÁ ºñ»õ³ÝáõÙ ¿ Ñ»ñÃ³Ï³Ý JazzApprecation Month ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ ²ØÜ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ:
-
A compléter au fur et à mesure