-
-

-
Le Caucase, la Transcaucasie et l'Arménie russe de 1878 à 1917
-
-
  • Քալաշյան, Վ. Հ. Գրիգոր Արծրունին (1845-1892) և հայկական հարցը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1948-III . pp. 65-74.

  • Ղարիբջանյան, Գ. Բ. Վ. Ի. Լենինը և կովկասյան հեղափոխական սոցիալ-դեմոկրատները 1893-1901 թվականներին. Պատմաբանասիրական հանդես, 1969-III . pp. 85-95    V. I. Lenin and the Caucasian Revolutionary Social Demokrats in 1893-1901   
  • Հակոբյան, Ա. (1977) «Կարս» թերթը. Պատմաբանասիրական հանդես, 1977-IV . pp.249-250. The Newspaper "Kars"

  • Troubles de Bakou - 24 septembre 1905 :
-
-
  • Scans Pdf de livres publiés en arménien listés dans le site de l'Université de Bonn : 1845, 159 pages
-
-
à compléter
-

-