-
-

-

L'Eglise apostolique arménienne

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ, ՀԱՎԻՏԵԻՍ ԱՄԵՆ


Hayr Mèr


Notre Père
.

-
-

Quelques nouvelles sur la vie religieuse
de l'Eglise apostolique arménienne

-
-

--