--
mise au propre de la transcription (prévue)
-
Les études orientales dans la RSS d'Arménie
Պատմաբանասիրական հանդես, 1970-IV . pp.145-158
Ինճիկյան, Հ. Գ. and Բայբուրդյան, Վ. Ա. Արևելագիտություն
Pages prévues p.145 p.146 p.147 p.148 p.149 p.150 p.151 p.152 p.153 p.154 p.155 p.156 p.157 p.158
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
p.145
- 1/ Տես, օրինակ, Հ. Աճառյան , Պարսկական Հատընտիր, Երևան, 1937։
- 2/ Հ. Աճառյան , Ֆիրդուսի, Երևան, 1942։ Ւբն-ի Р ատուտա, Երևան, 1940։ Թուրք պատ֊մագիրներ, Հանդես ամսօրյադ, 1912։ Վավերագրեր հայ - պարսկական հարաբերությանդ մասին։ Ընդօրինակեց, տսւոադարձեց և թարգմանեցւ Հ. Աճաոյան, Երևան, 1927։ Պարսկական րեվեոագրերի լուծման պատմությունը, Երևանի պետ. համալսարանի «Գիտական աշխատություններ», 1951, հատ. XXXIV (ֆիլոլոգիական սերիա)։
- 3/ Հ. Աճաոյան, Գյորանների և Գումարին երի կրոնը, պետ. համալսարանի «Գիտ. տեղեկագիր», 1925, N#1։
-4/ Հ . Աճաոյան, Կյանքիս հուշերից, Երևան, 1967 ։
 
p.146
- 5/ Հ. Աճաոյան, Ցուցակ Հայերեն ձեռագրաց Թեհրանի, Վիեննա, 19361 Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Բ՝ավրի զի, Վիեննա, 1910
-6/ Հ.Հ. Մ անանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հատ. Ա, Բ, Գ, Երևան՛։ 1945—1957։ О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н. эры — X V в. н. э . ), Ереван, 1930; Ժողովրդական
. ապստամրոլթյուններլլ Հայաստանում արաբական տ ի րա սլե տ ութ յան դեմ, Երևան, 1939։
Заметки о феодеи феодальном войске Парфии и Аршакидской Армении, Тифлис, 1932
Էրատոսթենեսի ստադիոնը և պարսից ասպարեդյլ, Երևան, 1934 Պաամա-աշխարՀադրական մանր Հետաղոտոլթյոլններ, Երևան, 1945։ МаршруТЫ ПСрСиДСКиХ ПоХОДоВ иМПврЭтора Ираклия. . Вестник АН С С С Р " , 1948, № 3.
- 7/ Լեո, Հայոց պատմություն, հատ. 1—3, Երևան, 1946—1947։ Հայկական տպագրություն, հատ. 1—3, Բ՚իֆլիս, 1901 — 1902։ հոչայ ական կապիտալը և նրա քաղաքական, հասարակական դերը հայերի մեջ, Երևան, 1934 և այլն։
 
p.147
- 8/ Մ. Աբեղյան, Հաչոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1—2, Երևան, 1944— 1946։ Տե՛ս նաև ռուսերեն, История д р е в н е а р м я н с к ой л и т е р а т у ры, Ереван, 1948.
- 9/ Մ, Աբեղյան, (г Շ ահն ամ այս ֊ յ ի ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեշ։ Տես «Ֆիրդուսի», բանաստեղծի ծննդյան հազարամյակին նվիրված ժողովածու, Երևան, 1934։
-10/ Խ Սամվելյան , Հին ՚ Արևելքի պատմությոմը։ Աոաշավոր Ասիայի պատմության աղբյուրներն ու պատմագյաւթյունը, Երևան, 1938։
- 11/ 9*. Ասա տուր, Մերձավոր Արևելքի գրականության պատմություն, Երևան, 1931։
- 12/
С. Т. Е р е м я н, Т о р г о в ые пути З а к а в к а з ья в э п о ху С а с а н и д ов по ТаЬи1а
Р е и И п д е п а п а. « В е с т н ик д р е в н ей ис тории», 1939, № 4; Сюн ия <и о б о р о на С а с а н и д а м»
к а в к а з с к их п р о х о д о в. « И з в е с т и я» (Ар м. Ф А Н ) , 1941, № 7; Н а р о д н о - о с в о б о д и т е л ь н ая
в о й на а р м ян против персов в 450—451 гг., « В е с т н ик д р е в н ей ис тории», 1951, № 4.
 
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
 
p.148
- 13/ Б. М, А р у т ю н я н , К р у п н ое м о н а с т ы р с к ое х о з я й с т во в А р м е н ии в X V I I —
X V I I I в в ., Ереван, 1940.
- 14/ Я. Ա ռաքելյւսն, Հայաստանը արաբական տիրապետության առաշին ժամ ան ա կաշրշան ում և հայ ժողովրդի պայքարը անկախության համար, аԳիտական ժողովածու!), 19411
Նույնի՝ Հայերի ապստամբությունը արաբական լծի դեմ 703 թԱրմֆանի «Տեղեկագիր)}, 1941, М 5—6։
^ է Զորյան, Աբու Յուսուֆ Ցակուբ—Հողային հարկի գիրքը> ՀՍԽՀ պատմութ յան և
գրականության ինստիտուտի о Տեղեկագիր», 1937, Л5 2։
- 16/ ծ . դ. Սարդս յան, Աշխատավորության վիճակը ժամանակակից Թուրքիա յո ւմ, Երեվան, 19551 Նույնի՝ Հոկտեմրերյան մեծ ռևոլյուցիան և ազգային-ազատագրական պայքարը
Բ՚ուրքիայում 1918 — 1922 թթ.է Երևան, 19571 Հ. Մ. Եգանյան, Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ ռևոլյուցիան և աղգային-աղատագրական շարժումները Իրանում 1917—1921 թթ.,
Երևան, 19571 Հ. Բուրյանը, Նավթարդյունաբերության տեղաբաշխումը և անգլո-ամերիկյան իմպերիալիստների հակասությունները Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում, Երևան, 1957։
 
p.149
- 17/ Ե. Ղ. Սարդսյան, Օսմանյան կայսրության ագրարային քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում, Երևան, 19571  
p.150
- 18/ Ե. Ղ. Սարդսյան, Ռ՛ Սահակյան, Լայ ժողովրդի նոր շրշանի պատմության նենգափոխումը թուրք պատմագրության մեշ, Երևան, 1963։
- 19/ М. К. 3улалян, Вопросы древней и средневековой истории Армении в ос в ещении современной турецкой ис ториографии, Ереван, 1970.
- 20/ . « Геноцид армян в Османской империи». Сборник документов и материалов, под ред. проф. М. Г. Нерсисяна, Ереван, 1966.
- 21/ . Տե՛ս, օրինակ, А. С. Аветян , Германский империализм на Ближнем Востоке, М . , 1966 ' Ո՛՛ Պ. Կոնդակչյան, Արևմտագերմանական մոնոպոլիաների ներխուժումը Թուրքիա, Երևան, 1963։
 
p.151
- 22/ . Ռ, . ՍաՀակյան, 11 ո վետ ա ֊ թուրքական Հարաբերությունների պատմության Հակագիտական լուսաբանում ը ժամանակակից թուրք պատմագրության մեշ, Երևան, 1964։
- 23/ . Հ. Մ, Եգանյան, Ագրարային Հարաբերությունները Իր անում XIX գարի աոաչին կեսին, Երևան, 1963։ Նույնի՝ Ագրարային Հարաբերությունները Իրանում XIX դարի երկրորդ կեսին, Երևան, 1970։
- 24/ . Մ. Եգան յան, Գյուղացիության վիճակը ժամանակակից Իրանում, Երևան, 1960г
 
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
 
p.152
- 25/ Հ. Ա՛. Ե գ ա ն յ ա ն, Հասարակական֊քաղաքական հոսանքները Իրանում XIX դարի վերջին—XX դարի սկզբին, Երևան, 1966
- 26/ Б. П. Б а л а я н , М е ж д у н а р о д н ые отношения И р а на в 1813—1828 гг., Ереван, 1967.
- 27/ Ն. Հ. Հովհաննիսյան , Ազգային ֊աղա տա ղրա կան պայքարը Ւրաքում, Երևան,
1Э64: Նույնի՝ Աղգային ֊աղա տա գրական պայքարը Լիբանանում (1939—-1958 թթ*)յ Երևան, 1967։
 
p.153
- 28/ Հ» Խ. Р՝ոփուզյան, Հայերի մասնակցությունը Սիրիայի և Լիբանանի ազգային֊
ազատագրական և դեմոկրատական շարժումներին, երևանք 1968։
- 29/ Տե՛ս, օրինակ, Н. О. О г а н е с я н , О б р а з о в а н ие н е з а в и с и м ой С и р и й с к ой р е с п у-
блики ( 1 9 3 9 — 1 9 46 г г . ), М , 1968.
 
p.154
- 30/ «Քրդական ժողովրդական հեքիաթներ», հատ. 1, Երևան, 1961, հատ. 2, 1962, հատ. 3,
1969։
- 31/ И. Ավդալ, Ազգակցական հարաբերությունները բրդերի մոտ, Երևան, 1965։
- 32/ Շ. Խ. Մհոյան, Քրդական ազգային-ազատագրական շարժումները Ւ բաքում երկ-
րորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, Երևան, 1965։
- 33/ X. М. Ч а т о е в, К у р ды С о в е т с к ой Ар м е н и и, Ереван, 1965.
- 34/ Д ж . Д ж а л и л , В о с с т а н ие к у р д ов в 1880 г., М., 1966.
 
  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
 
p.155
- 35 Ա, Խ. Ս աֆրաստ յան, Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին, հատ. Ա, Երևան, 1961, հատ. Բէ 1964, հատ. Գ, 1967։
-36/ Հ.Տ Նալբանդյա ն, Արաբ ական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին, Երևան, 1965։
- 37/ «Օսմանյան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում (XVI—XVII դդ. կանուննամեներ)»,
կազմ. Ա. Խ. Ս աֆրաստ յան և Մ. Կ. Հուլալյան, Երևան, 1564։
- 38/ Р. А. Абрамян , А р м я н с к ие источники X V I I I в. об Индии, Ереван, 1968.
- 39/ В, А, Байбуртян , А р м я н с к ая к о л о н ия Н о в ой Д ж у л ь фы в X V I I в. ( р о ль
Н о в ой Д ж у л ь фы в и р а н о - е в р о п е й с к их политиче ских и э к о н о м и ч е с к их с в я з я х ) , Ереван,
1969.
 
p.156
- 40/ Ա- Բ ո ւ դ ա ղ յ ա ն , Լ. Մովս ի и յան, Լ. С ե իւ ո յան, Սոցիալական մոտիվ-
ները ժամանակակից պարսկական արձակում, Երևան, 1070։
- 41/ «Արարերեն-հայերեն /ГШ ո ար անа, կազմեցին Ս. Չուլքյան և Հ. Սարդս յան, Րեյրութ, 1969լ
 
p.157
- 42/ Հ. Գ. Փափազյան, Մատենադարանի պարսկերեն Հրովարտակները, պրակ. 1, Երե-
վան, 1956, պրակ 21 1959։ Նույնի՝ Մաաենագարանի պարսկերեն կալվածագրերը> պրակ 1 „
երևան, 1968։
 
p.158
- 43/ Л . М. Меликсет — Бек , Первые Ахемениды и назван ия р ек З а к а в к а з ь я .
« Т р у ды Т б и л и с с к о го Г о с у д а р с т в е н н о го у н и в е р с и т е т а », т. 91, с е р. Востоковедения,
вып. I I, Тбилиси, 1960.
- 44/
քի, քԻ, Աբրահամ յան, Արտավիրապ նամակ Յուշտի ֆրիան, Երևան, 1958։ Նույնի
1
Պ ահ լավե ր են֊ պա րս կե րեն ֊ հ ա յե ր են - ռուս ե րևն ֊ ան գլե ր են բառարան, Երևան, 1965։ նույնի Ֆէր-
դովսին և իր Շահնամեն, հատ. Ա, Րեհրան, 1934։ Նույնի Պահլավերեն անհայտ բառերի ըն-
թերցումը, ՀՍՍՀ ԳԱ լ ե զվի ինստիտուտի а Աշխատությունների ժողովածու», հատ. 3, 1948։
 
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
Pages prévues p.145 p.146 p.147 p.148 p.149 p.150 p.151 p.152 p.153 p.154 p.155 p.156 p.157 p.158
-
à compléter
-


-