Monnaies du Califat arabe frappées en "Arminaya"

  • Recherches bibliographiques, scan et mise en page : Nil V. Agopoff _

Monnaie du Califat arabe datée de 78 Hégire (697) frappée en Arménie

Պերճ Սապպպաղեան, Արաբական Կայսրութեան առաջին արծաթ տիրհեմը կը կրէ Հայստանի անունը,
ԳԵՂԱՐԴ
, Հալէպ 1975, I, (էջ 270)
__________

Monnaie du Califat abbasside frappée à Dvin
en 153 Hégire (770)

Խ. Ա. Մուշերյան, Աբբասյան դրամներիթողակումը Խալիֆաթի "Արմինիա" նահանգում VIII-X դարերում,
P.B.H. Երեվան 1973 IV (էջ 148)

__________Khatchatour A. Musheghian, Monetary Circulation in Eleventh Century Armenia : Sahddadid Coinage from Dvin
Revue des Etudes Arméniennes, Im Memoriam Haig Berbérian, Paris, (p.603)
_ Chapitres arméno-arabisants [(Accueil)] _
[(I)] - [(II)] - [(III)] - [(IV)] - [(V)] - [(VI)] - [(VII)] - [(VIII)] - [(IX)] - [(X)] - [(XI)]