• Pr A.G. Aprahamian (Yerevan 1964 & 1967) : Short History of Armenian Diaspora > Historical Relations between Armenians and Abyssinia : Volume I, Page 146 - Հայ-հաբեշական առընչումները

  • Volume I, pp 146-156 : 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 -
    - Tome.II (1967) pp.83-96
  • Bibliographical Research, and Page Set Up : Nil V. Agopoff
  • Scan : Androush Vartanian
en préparation
Historical Relations

between

Armenians and Abyssinia


156 - 146 - 147
-


-