-
-
La Russie au cours des siècles et les Arméniens
- Ռուսաստանը դարերուն ընթանցքում և Հայերը -
-
  • La Moscovie au XV siècle (prévu)
    Մնացականյան, Աս. Մոսկվան միջնադարյան հայկական մի պոեմում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների. Moscovie-Moscou dans qq poèmes arméniens médiévaux et différentes mentions arméniennes sur Moscou au cours des siècles 1948-III . pp. 49-64
  • Լ. Խաչիկյան. Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճանապարհի վրա.– «Բանբեր Մատենադարանի», 1980, N#13, էջ 13:
--
  • Banber Madénatarani : quelques références bibliographiques sur les Arméniens de Russie

    - Kakovkin A. Silver Bindings of the Books of the Armenian Church of S.Ekaterina in Petersburg. (in russ.) B.M. XVI (1994) - Lévon Khatchikian, Armenians in Old Moscow and on the Roads Leading to Moscow, B.M. XIII (1980) - Nikoghayos Thahmizian, Data of Comparative Research of the Medieval Armenian and Russian Singing Art. B.M. XIII (1980) - Y. Dashkevich. Armenian Private Seals in Ukraine (14th -18th Cent.).B.M. XIII (1980) - Yura Vardanian, New-Found Work of Georg Khoubov as a Source for the History of Armenia and Armenian-Russian Relations of the 18th -19th Centuries. B.M. XIII (1980). - Emma Korxmazian, The Reflection of Armenian-Russian Cultural Relations in the Field of Art. B.M. XIII (1980) - Hripsik Janpoladian, Armenian Inscriptions Found on the Bank of Volga, B.M. XI (1973)
    - Hakobian Edward, A Page from the History of Armenian-Russian Literary Relations of the 18th Cent., B.M. VI (1962) - Shoushanik Nazarian, Moscow Years of Haroutune Alamdarian's Activities. B.M. V (1960) - Assatour Mnatsakanian, On the Question of Assessment of Two Armenian-Russian Alliance Projects Written in the 18th Cent. B.M. IV (1958)


Ivan Lazareff (1735 - 1801)
fondateur du Collège arménien de Moscou

qui deviendra l'Institut des Etudes orientales de Moscou.
-
Les généraux arméniens de l'Armée impériale russe aux XIX et XX siècles
-


Mikael Nalbandian
(1823-1869)

-
-
-
à compléter - recherche iconographique : Nil Agopoff


Pages en russe