Texte transcript du Pdf : à corriger et à formater paragraphe par paragraphe >> pour traductions ultérieures par Google
-
-
ՊԲՀ.1959-II.III pp.247-256 - Մ. Կ. Զուլալյան - p.249   
«Դևշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրության մեջ ըստ թուրքական և հայկական աղբյուրների. 
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
I

(pi ade l e r) կամ վյայաՅ-ներից (yaya l a r) — ա յսինքն
ճ
Հետևակից, ինչպես Նաև € մ քու.֊
"ելլեմ3~ն երից ( ГП fiSC 1ГП1СГ )
1
т . € ակընքըՅ-ն ե րի ց ( akin Cll Л Г՝|
2
, այ/հս անբավարար Էր Հա-
մարվում նորանոր նվաճումների համար։ Իսկ նվաճված երկրներում Էլ թուրք օկուպանտների
դրությունը խիստ խախուտ Էր, քանի որ թ՛ուրք տարրը, ի հակադրություն Անատոլիայի, այստեղ
փաստորեն բացակայում Էր։ Ուստի և XV դարի կեսերին, սուլթան Մուրադ I I ֊ ի (1421 —
1451) ժամանակ որոշվում J թուրքական բանակի շարքերը լրացնել կանոնավոր «դեվշիր-
մե))֊ների միջոցով։ Սակայն, ամենայն հավանականությամբ, «դեւ[շիրմե»~ն, ինչպես արդեն նշե-
ցինք, կատարվել Է մինչև Մուրադ 11-ի ժամանակաշրջանը
- (*1) - (*2)
aa
- (*1) - (*2)
II
XV դարի վերջում և XVI դարի սկզբում <rգերիների առատության հետևանքովս պենջիկի
կանոնի գործադրումը փաստորեն արդեն դադարել Էր ու նրան փոխարինել Էր Vդեվշիրմեյ>-ի
ինստիտուտը։ Գերիներին այժմ մասսայաբար վաճառում Էին տարբեր շուկաներում, որի մասիս՛
թուրքական աղբյուրները լի են հիշատակություններով
- (*3)
aa
- (*3)
III
((1՝եվշիրմե))-ն սկ՛զբնական շրջանում ըստ կարիքի ու անհրաժեշտության կատարվել Է «երեք,
հինգ տարին մեկ անգամ», իսկ X\I գարում Ռումելիում փաստորեն յուրաքանչյուր տարի։
աԳեվշիրմեճ-ի պրակտիկայով թուրքերր փաստորեն խախտում Էին շարիաթի սկզբունքները,
ինչպես այդ մասին նշել Է ֆրանսիացի արևելագետ պրոֆեսոր Մասինիոնը 1954 թվականին Քեմ-
բրիջում կայացած արևելագետների 23՛րդ կոնգրեսու ա
- (*4)
aa
- (*4)
IV
Սակայն թուրքերը ավելի լայն չափով դիմեցին այդ Հայլին, որովհետև ինչպես արդեն նշե-֊
ցինք, Անկարայի 1402 թ, ճակատամարտից հետո քրիստոնյա բնակչության զհնվորական ուժն
օգտագործելու Հարցը դարձավ «օսմանցիների համար անհետաձգելի անհրաժեշտությունն նո-
րանոր երկրներ նվաճելու և Ռումելիումճ իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար։
- (*5) - (*6)
aa
- (*5) - (*6)
V
Ըստ արևելագետ Պաուլ Վիտտեկի, դիմելով «դեվշիրմե»~ի պրակտիկային, թուրքերը բո--
լորովին Էլ չեն հակադրվել շարիաթին։ Նա այս տեսակետը հաստատում Է իր կողմից մեջբեր-
ված «Ահլ֊ոլլ-քիթաբ» ֊ ի ( » 3 h i - U1 к i էՅ Ь " ) իմամ Շաֆետի մեկնաբանությամբ հատվածով,
ուր ասված Է հետևյալը
 
VI
«Եթե նվաճված երկրնե րի բնակիչները քրիստոնեությունն ընդ՛ունել Էն մինչև Իսլամի հան-
դես գալը և նվաճումից հետո վճարել են օ:ջիզիե» ֊ն (գլխահարկ) ապա նրանք իրավունք ունեն
ազատ կերպով շարունակել իրենց հավատը պաշտելէ Սակայն, եթե քրիստոնեությունն
ընդունել են իսլամից հետո, ապա այդպիսիք պիտի ընտրությ՛ուն կատարեն Իսլամի և մահ-
վան միջև»'
- (*7)
aa
- (*7)
VII
Եվ որովհետև Բալկանյան թերակղզոլ սլավոնական բնակչությունը քրիստոնեությունն ըն-
դունել Է Իսլամից հետո, ապա նրանցից իսլամական բանակի համար երեխաներ հավաքելը հա՛՛-
մարվում Էր օրինական8
- (*8)
aa
- (*8)
VIII
Այդ դեպքում ինչպես բացատրել Իսլամից շատ առաջ քրիստ՛ոնեությունն ընդունած հայե-
րից ու հույներից երեխաներ հավաքելու փաստը։ ւ Չ Է որ 0:դեվշիրմե»-ն կատարվում Էր նաև այդ
երկու ժողովուրդների երեխաներիցt «Հավաքը,— ասում Է ^"չիբեյը>— կատարվում Էր բացա
 
- 1/ Մյոլսելլեմ ( müsellem) — սուլթան Օրխանի ժամանակաշրջանից սկսած այդ
անունը տրվում Է հարկերից ազատ եղող զինվորներինէ: "Մյուսելլեմ" արաբերեն նշանակում Է "ազատ"։

- 2/ Ակընջը (akinci) — առաջ Է եկել թուրքերեն akin բառից, որը նշանակում Է հետախուզություն և կամ պարզապես կողոպուտի նպատակով կատարված հարձակում օաար տերիտորիայի վրա։
Ակընջը նշանակում Է "ակըն" գնացող զինվոր ասպատակ:

- 3/ I. H. Uzunçarşili նշվ. աշխ page.13

- 4/ voir : Paul Wittеk, Devshirme and sha'ria (Bulletin of the School of Oriental and African Studies University of London, page. 271)

- 5/ Նույն տեգում, page.274

- 6/ Ռումելի (Rum-eli) - բառացի հույների երկիր, սակայն թուրքերը սկսեցին Ռումելի անվանել Բալկանյան բոլոր երկրներին: Այդ ցույց
Է տալիս թուրքերի ոչ կայուն վիճակն այստեղ։

- 7/ Paul Wittek , նշվ. հոդվածը, Էջ 275-76

- 8/ Նույն տեղում
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-

-


-