Texte transcript du Pdf : à corriger et à formater paragraphe par paragraphe >> pour traductions ultérieures par Google
-
-
ՊԲՀ.1959-II.III pp.247-256 - Մ. Կ. Զուլալյան - p.251   
«Դևշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրության մեջ ըստ թուրքական և հայկական աղբյուրների. 
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
I
Այս երևույթր դարձյալ պիտի բացատրել նրանով, որ Թուրքիայի ասիական մասում թուր֊
քերի վիճակը համեմատաբար ավելի կայուն էր, քանի որ դեռ XII դարից թուրքական զանա-
զան ցեղերի Փ,ոքր Ասիա ներթափանցելու հետևանքով Կենտրոնական Անատոլիայում թուրքերն
արդեն կազմում էին տեղի Ш զդա բնակչության ղդալի մասը։ Մինչդեռ Բալկաններում թուրքերը
մեծ ջանք պետք է դնեին զանազան մեթոդներովճ երկրին իսլամական կերպարանք տալու հա֊
մար։ Արևմտյան Հայաստանում թուրքերր այդպիսի ջանքերի կարիք չունեին, քանի որ սուլ-
թանական կառավարությունր որպես մշտական հսկողություն օգտագործում էր բուրդ ֆեոդալ-
ների ռազմական ու մը։ Հենց դրանով պիտի բացատրել այն կարևոր հանդամ ան քր, որ մանկա-
հավաքնե ր եղել են գերազանցապես բուն Հայաստանից դուրս, անդրեվւրատյան հայաշատ քա-
ղաքներից։ Որ բուն Հայաստանից ևս կատարվել են մա ն կ ահա վաք ներ վկայում է 1531 թվա-
կանի մի ձեռագրի հիշատակարանը. «Թվին Զ՚Ծ (=.1531) Սուլթան Սոլլեյմանն՝ որ է Ս էլիմ ի
տղայն,— ասված է հիշատակարանում,— ՝ ենիչարա համար տղայ ժողվեց ի հայոց ազդէս,
այսչափ տեղա$ս այս տարի ժողվեցին՝ ու զապագայն Աստուծոյ է գիտելի. ի Տրապիզոնոլ.ի
Համշէնու. ի Ս Աքերու, ի Բաբերդու, ի Գեր ջանա* ի յԵզնկա. ի Կամխա. ի յԱշքսարհովիս.. (մի
քանի քաղաքների անունները չեն կարդացվումգրում է հիշատակարանի հավաքող Ղ- Փ ի Ր զ՛՛՛-
լեմ յանը). Տիվրիկա... մինչև ի Վան ի ծովափն զխեղճն և զաղէտ ծնողացն ով կարէ պատմել»*։
- (*1) - (*2)
aa
- (*1) - (*2)
II
Ինչպե՜ս էին կատարվում «դեվշիրմե»- ներր։ Ա յս հարցին հիմնականում պատասխանում են,
ինչպես արդեն նշեցինք, սուլթանական հրովարտակներն ու «հյոլքմերր» f !՝ i к ՝1 1 П —վ ճ ի ո . Հրա-
ման ), որոնց Ս տամ բուլի արխիվներից հավաքել և 1943 թ. հրատարակել է պրոֆ. Ի. Հէ Ո լզուէt-
է
ա
րշըւՒն
՛ որպես Հավելված իր „ Osmanli d e v l e t i t e s k d a t i n d a n k a p u k u l u o c a k l a r r աշխա-
տության։
 
III
Մանկահավաքի պատկերր ավելի պարզ Է դառնում, երր մենք հետևում ենք Թագևոս Սե-I
բաստացու orՈղբ ի վերայ մանկանց որ գերի տարան յրՍտամպօլ» աշխատության տողերին^։ \
Ըստ սուլթանական հրովարտակների, հյոլքմերի, յուրաքանչյուր երկու-երեք կամ հինգ տա-
ռին մեկ անգամ 8—20 տարեկան երեխաներից ու պատանիներից ֆիզիկապես էամենաուժեզ-
ներին» ու գեղեցիկներին ընտրում ու հավաքում Էին ենիչերիության համար։
- (*3) - (*4)
aa
- (*3) - (*4)
IV

Մանկահավաքի պարտականությունը դրված Էր Պոլսում նստած ենիչերիների աղայի
( y e n i c e r i n a s i I վր
ա
>
ՈՐՐ սուլթանական դիվանին զեկուցում Էր նոր մանկահավաքի միջո-
ցով բանակի շարքերր լրացնելու անհրաժեշտության մասին։ XV դարում և XVI դարի սկզբում
այդ պարտականությունները կատարում Էին բեգլերբեկերր, սանջակ բեկերր, սակայն հետագա-
յում նկատի ունենալով նրանց կաշառակերությունը, այդ ֆունկցիան ամբողջությամբ հանձնվեց
ենիչերիների աղայի իրավասությանը։
- (*5)
aa
- (*5)
V
Մանկահավաքի պաշտոնակատարը իրեն հանձնարարված բոլոր գավառները շրջում Էր ան-
ձամբ և րնտրում Էր 8—20 տարեկան երեխաներին ու պատանիներին՝ 40 անից մի հոգի ու
կարգագրում հավաքել նախօրոք նշանակված վայրը։ Սակայն հաճախ վերցնում Էին ոչ թե 40
1
տնից մի հոգի, այլև ավելի շատ6; Այնուհետև քահանան երր իրենց ծխերի երեխաների հետ միա-
սին, ունենալով իրենց Հետ երեխաների մկրտության թղթերը, ներկայանում Էին որոշված վայրը։
- (*6) - (*7)
aa
- (*6) - (*7)
- 1/ Մեթոդներից մեկն Էլ ագգաբնակչությանր բռնի կերպով տեղահան անելն Էր, որը կոչվում էր "սյուրգյոն" ( sürgün) և ազատված տեղերը թուրքերով վերաբնակեցնելը։ Տես Ömer Lûtfi Barkan, Osmanli Iniperatorlug'unda çiftçı sınıflarin hukukfî statüsü, Ülkü, cilt IX, 1937, էշ 107։

- 2/ Պետական Մատենագարան, ձեո. № 6272, page 6։

-3/ Ն. Ակինյան, Մաղաքիա Դերջանցի.... ,"Հանդես ամսօրյա" նույն տեղում, pp.592-595

- 4/ I. H. Uzunçarsili , Osmanli devleti teşkilâtindan kapukulu ocaklari, Էշ 14։

- 5/ նույն տեղում։

- 6/ նույն տեղում։

- 7/ նույն տեղում։


-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
 
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-

-


-