Texte transcript du Pdf : à corriger et à formater paragraphe par paragraphe >> pour traductions ultérieures par Google
-
-
ՊԲՀ.1959-II.III pp.247-256 - Մ. Կ. Զուլալյան - p.254   
«Դևշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրության մեջ ըստ թուրքական և հայկական աղբյուրների. 
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
I
դնում քրիստոնյայի և մուսուլմանի միջև, յուրաքանչյուրը շտապեց իր որդուն հանձնել զինվո-
րական ծառայության՝ առանց սպասելու մանկահավաքին>1»
- (*1)
aa
- (*1)
II
Ր հերքումն այս դրույթի, Անանուն Սեբաստացու ժամանակագրության մեջ կարդում ենք-
հետևյալը,
<rh թվին (1531J տղայ ժողլե у ին ի քրիստոնէից ահ և փախ, լաց և աղաղակ և խեղճ
բաներ շատ եղեւ»*
- (*2)
aa
- (*2)
III
Մ. Օրմանյանր իր ((Ազգապատում» աշխատության մեջ մ ան կահավաքի բռնի լինելու, մա-
սին գրում Է*
«Իսկ տզաք բռնի կառնվեին, ուր որ կգտունեին, տուներ ալ փոխելով դուրս կհանվեին, և
ուր ընդդիմություն տեղի ունենար, գինու զորությամբ, կոտորածով և ավերածով կընկճվեին։
Մանկաժողովը ավելի ասիական գավառներոլ մեջ կկատարվեր ( S 1C > և քրիստոնյա տար-
րերուն մեջ ավելի հարստահարվողը հայը կըլլար»^։
- (*3)
aa
- (*3)
IV
Բռնություններով ու կոպիտ կամայականություններով / А կր 1543 թվականին հայկական
գավառներում կատարված մ անկանողովը f որի մասին Չ ամչյանը իր C f Հ ա յ ո ց պատմությանս մեջ
գրում Է*
 
V
«Յետ քանի մը ամաց դարձեալ եղև այսպիսի մ ան կա ժողով, և որք վերակացուք Էին արար
գործոյ՝ բազում աղետալի գործ գործէին ընդդեմ կամայ թագաւորին, խորտակէին զտունս և
կողոպտէին. ուրեք-ուրեք այրէին և զեկեղեցիս. որպես յԵւդոկիա (Թոխաթ) և տուն այրելն և
քակելն զութն եկեղեցիս միանգամայն ի միում աւուր. չապրի [ի 9, ի թուիս հայոց ՋՂ&*
(1543
- (*4)
aa
- (*4)
VI
Եվ ահա այս դժոխային դրությունն է պատճառը, որ Մաղաքիա Գերջանքին երկրորդ ան-
դամ (առաջին անգամ 1531 թ.) 1543 թվականին մեկնում է Պոլիս՝ Կամախի, Գեր ջան ի և Բա-
բէրդի (Բայբուրդի) գավառներում մանկահավաքը խափանելու նպատակով
 
VII

Ինչպես երեում է, Ղերջանցուն Պոլսում հաջողվում է սուլթանից գրություն ստանալ ոլ խա-
վ/անել տալ մ ան կամողովը վերոհիշյալ գավառներում։
 
VIII
Սակայն, ինչպես երևում Է 9՝. Ղարանաղցու վկայությունից, Մ. Գերջանցին հանձն Է առ-
նում մանկահավաքի փոխարեն հատուկ հարկ տալ սուլթանական կառավարությանը «օղլանջի /
ստակ)) անվան տակ։ Այդ մասին Գ արան աղցին գրում Է
 
IX
«Եւ այդ ասեն, թե տղայժողովն, որ եղև ի սուլթան Ս ելի մ ի ալուրսն, նա գնաց վարդա-
պետն ի յրՍ տամպոլ, այնքան տքնութիւն արար ի դրունս արքային ե՜ւ ժտութիւն արար, մեծ
ստիպով խնդրեաց տես ան եք զերեսս արքային մինչ ծանուցին թագաւորին և ն ա կոչեաց առ
ինքն և եհարց ցվարդապետն. Զինչ խնդրես... ասէ վարդապետն. եթէ գտի շնորհս առաջի քո,
նա կամ է զՀարզոլլումի (Կարնո) տղայ ժողովելն ինձ օժիտ այնես և ի տեղի գին տղայոցն
սակաւ հարկս գնէսI Ել հաճոյ թո%եցալ թագաւորին, հրամայեաց այնպէս լինել, որ կուղ այր
տղայոց ժողովն մինչ էՍևյյյստ, և ան տից դառնայր և ոչ գայր ի մեզ, եւ գիտեմք, որ երեք տա-
րին անգամ մի կոլգայր հարկահանն տղայ, ժողովչին, որ օւյլանջի աո ակ ասէին» 5, (ընդգծումը
մերն կ '—Մ. Զ•)։
- (*5)
aa
- (*5)
X
Ե րբ դադարեցին «դեվշիրմե»-ներր Օսմանյան կայսրության մեջ» Հետևելով թուրքական
աղբյուրների տվյալներին, Համ մ երր վերջին Հդե վշիրմե» +.նե րր Թուրքիա յում նշում է 1048 թվա-
կանին (1637 )*>/ XVII դարի թուրք պատմագիր Նա ի մ ան է, որ հիշատակում է վերջին «դեվ-
շիրմԼ օ ՛ ն ։ Նկարագրելով 1637 թվականի քաղաքական իրադրությունները, Նա իմ ան գրում է,
- (*6)
aa
- (*6)
- 1/ Djevad bey , Etat militaire ottoman , page.26, Ժամանակակից թուրք պատմարաններից Մ. Հիլմին ուղղակի հայտարարում է, որ իրը "Մշտական բանակը կամավոր լինելով (göhülllüolub) քրիստոնյա երեխաներից մանկահավաքի ձևով էր վերցվում"։
Voir : M. Hilmi, Kanunî Süleymanin 1533-1535, Bağdad seferi, Istanbul, 1933, Page.14


- 2/ Վ. Ա. Հակոբյան, Մանր ժամանակագրություններ, Հատ. Ա., pp.109 -170

- 3/ Սաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում , հատ. Ա, page 2236

- 4/ Մ. Չամչյան, Պատմութիւն Հայոց, Հատ. Գ, Վենետիկէ 1786, page 513

- 5/ Ժամանակագրութիւն Գրիգոր վարդապետի Կամախէցւոյ կամ Գարանագցւոյ
Երուսաղեմ, 1915, էք 304-341

- 6/ I. Hammer , Histoire de l'Empire ottoman, t. IX, Paris, 1837, pp.326-327։
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-

-


-