Texte transcript du Pdf : à corriger et à formater paragraphe par paragraphe >> pour traductions ultérieures par Google
-
-
ՊԲՀ.1959-II.III pp.247-256 - Մ. Կ. Զուլալյան - p.255   
«Դևշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրության մեջ ըստ թուրքական և հայկական աղբյուրների. 
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
I
«Տուրնաշի բաշիներ, Դերվիշ և Մուստաֆա աղաները .ուղարկվեցին «աշեմի о գլաններ» հավա-,
քելոլ համար։ Առաջինը հրաման ստացավ գործել Գանուրի ափերից մինչև Բելգրադ և Վոգինո,
իսկ երկրո րգր կենտրոնական շրջաններում, այսինքն
1
Ալրանիայից մինչև Բոսնա Սերայ և այս
i րկրնԼրի ծայրամասերը» 1 ։
- (*1)
aa
- (*1)
II
1637 թվականից հետո ընկած ժամանակաշրջանի պատմոլթյունր նկարագրելիս, թուրք պատ-
մագիրներից ո չ Նաիման, а ' չ Ռաշիդը, ո՛չ IJելանէւկին և ո՛չ էլ ուրիշը չեն հիշատակում «դեվ-
շիրմեյ>-ի փաստըt Սակայն, եթե թուրքական աղբյուրները լռում են «գեվշիրմե»-ի մասին,
ա

դեռ չի նշանակում, թե այգ ինստիտուտր 1637 թվականից հետո վերացվել է
 
III
XVII գարի երկրորգ կեսին էրզրումի Կանոլն-նամեին կցված հավելվածում հիշատակվում
է, որ տեղական իշխաններր գիմել են կառավարությանը որպեսզի էրզրումի շրջաններում գտնվող
հանքափոր բանվորների երեխաներին զերծ պահեն ենիչերության համար հավաքելուց։ Այդ նշա՛՛-
նակում է, որ մինչև XVIII դարն էլ ամենայն հավանականությամբ ավելի քիչ չափով կատար՛
վել են «դեվշիրմե»~նե ր%։
- (*2)
aa
- (*2)
IV
((Մեր տրամադրության տակ եղած արխիվային նյոլթերր,— գրում է Զեվադ բեյր,— մեզ
թույլ են տալիս ենթադրելու, որ դեվշիրմեի օրենքը գործադրության մեջ էր... մինչև 1750 թ՛
Պետք է եզրակացնել, որ մինչև այդ թվականն էլ մանկաժողաէի այս օրենքը գործադրության
մեջ էր քրիստոնյաների համաբն
- (*3)
aa
- (*3)
V

«Գեվշիրմե»֊ի մասին վերը շարադրված նյութից պետք Է անել հետևյալ եզրակացություն-
ներ Ոէ
1. «Դեվշիրմե»~ի փաստր Թուրքիայում իրենից ներկայացնում Է ոչ այլ ինչ, քան սոցիա-
լական և ազգային ճնշման երևույթներից մեկը։
2. «Դեվշիրմե»֊ն միաժամանակ թուրքերի ասիմիլյատորական քաղաքականության և հպա՛-
տակ քրիստոնյա ժողովուրդների դիմադրական ուժր թուլացնելու միջոց Էր։
3. «Դեվշիրմե»~ն բնականաբար, ամենածանր կերպով անդրադառնում Էր Թուրքիայի հպա-
տակ քրիստոնյա ժողովուրդների, ի թիվս որոնց հայ ժողովրդի վրա։ Եթե նկատի ունենա նք և
յ յ յ ն , որ «դեվշիրմե» ֊ները հայկական նահանգներում կատարվել են մեծ մասամբ XVI դարում,
երբ Հայաստանի տերիտորիան դարձել Էր պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ՛
արևելյան երկու հզոր պետությունների՝ Պարսկաստանի և Թուրքիայի միջև, ապա այն ժամ ան ակ
պարզ կդառնա հայ ժողովրդի վիճակը
 
- 1/ Djevad bey , Etat militaire ottoman, page.251

- 2/ I. H. Uzunçarşili , Osmanli devleti teskilatindan kapukulu ocaklan, с.I, page.66

- 3/ Djevad bey , նչվ. աշխ., page.253
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ ։
-
PAGE.0 ADIC p.247p.248 p.249 p.250p.251 p.252 p.253p.254 p.255p.256
-

-


-